Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunț organizare concurs promovare grad

Primăria comunei Golăiești organizează în data de 27.12.2019 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Anunt modificare data concurs promovare in grad

Modificare data concurs promovare in grad

HCL Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de speciali

HOTĂRÂREA NR. 44
Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Golăieşti– formă actualizată potrivit Codului Administrativ

anunt concurs functie contractuala vacanta

Primăria Comunei Golăiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă înteagă, a unui post vacant – funcție contractuală de execuție de referent, treapta 3 în cadrul compartimentului „Registr


PRIMĂRIA --> Organizare --> Anunţuri posturi scoase la concurs

anunt concurs functie contractuala vacanta

NR. 2649/15.07.2020

A N U N Ț
CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE


Data de susţinere a probei scrise: 10.08.2020, ora 09. 00
Interviul: 12.08.2020, ora 14. 00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Golăieşti.
Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 17.07.2020 – 30.07.2020 inclusiv, ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Golăieşti.

Data afişării : 17.07.2020, ora 09.00

1.Funcția contractuală de execuție: referent, treapta 3 – compartiment registru agricol și fond funciar.

Poate participa la concurs persoana care îndplineşte următoarele condiţii :
• Condiţii generale:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
• Condiţii specifice :
 Studii - 12 clase absolvite cu diploma de bacalaureat, profil agricol sau tehnic;
 Vechime in specialitatea studiilor - minim 3 ani;
 Cunostinte operare PC;


Bibliografie concurs:
• Constituţia României
• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
• Partea a III-a - Administrația Publică Locală
 Titlul I Dispoziţii generale;
 Titlul III Regimul general al autonomiei locale;
 Titlul IV Unităţile administrativ-teritoriale în România, de la cap. I până la cap. IV, inclusiv; Partea a VI a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice : art. 368, de la art. 538 până la art. 561;
• Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol şi normele metodologice privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordinul 640/2007- privind aprobarea metodologiei de intocmire, avizare si aprobare a documentatiilor necesare scoaterii din circuitul agricol/ forestier, fara plata taxelor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 247/2005 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotararea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile contractuale de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:
a)cerere de inscriere la concurs adresată conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;"
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 17.07.2020 – 30.07.2020 inclusiv, ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Golăiești, la dna Hriapcă Gica, secretarul comisiei de concurs; tel/fax : 0371693698, primariagolaiesti@yahoo.com.
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
NEGRU VASILE


Concursul organizat se va desfășura după următorul calendar :17.07.2020 – Afișarea anunțului concursului
17.07.2020 - 30.07.2020, ora 12.00 – Depunerea dosarelor
30.07.2020, ora 12.00 – 31.07.2020, ora 12.00 – selecția dosarelor participanților la concurs și afișarea rezultatelor;
03.08.2020, ora 13.00 – 03.08.2020, ora 13.00 – depunere contestații pentru selecția dosarelor;
04.08.2020, ora 12.00 – afișarea rezultatelor finale la contestații:
10.08.2020, ora 09.00 – susținerea probei scrise;
11.08.2020, ora 10.00 – afișarea rezultatelor probei scrise;
12.08.2020, ora 10.00 – depunere contestațiilor pentru proba scrisă;
12.08.2020, ora 12.00 – afișarea rezultatelor contestațiilor pentru proba scrisă;
12.08.2020, ora 14.00 – susținerea interviului;
13.08.2020, ora 12.00 – afișarea rezultatelor interviului;
14.08.2020, până la ora 12.00 – depunere contestatții interviu;
14.08.2020, ora 14.00 - afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu;
14.08.2020, ora 15. 00 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
NEGRU VASILE

Vizualizari: 87
Data creare: 17-07-2020 08:35:34

Mesaj din partea primarului pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala

Doresc sa multumesc locuitorilor comunei Golaiesti pentru sprijinul acordat in realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala